INFORMAȚII UTILE PRIVIND AVIZAREA/AUTORIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMAT PDF

 

Persoane de contact:

Lt.col. Vâscu Ionuț, tel. 0773948004

Cpt. Cosacu Cătălin, tel. 0723598132 

 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 19.06.2017, ASISTENȚA TEHNICĂ DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII LA INCENDIU SE ACORDĂ ÎN FIECARE ZI DE MARȚI ORELE 09.00 - 12.00 LA SEDIUL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ”BANAT” AL JUDEȚULUI TIMIȘ, DIN TIMIȘOARA, STR. ÎNFRĂȚIRII NR. 13

 

 

Informații utile privind avizarea/autorizarea

 unităţilor de învăţământ

 care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

           LEGISLAŢIE:

           Legea 307/2006  privind apărarea împotriva  incendiilor,  cu  modificările şi completările ulterioare;

           O.M.A.I  129/2016  pentru  aprobarea    Normelor    metodologice     privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;

           H.G.R.  571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

A.  Clădirile sau spaţiile amenajate în clădiri, având destinaţia de învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp, se supun procesului de avizare/autorizare privind securitatea la inceindiu.

      B.Documente  pe baza cărora se solicită autorizaţiile de securitate la incendiu:                       

1. Construcții pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu pentru   

 a. Construcţii noi;

 b. Construcţii existente, la care se execută lucrări de modificare şi/sau schimbare a destinaţiei pentru care se emit autorizaţii de construire, și:

a)nu au fost puse în funcțiune

b)au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu și nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcțiune

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;

d) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

e) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

f) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

g) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

h) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

i) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

j) opis cu documentele depuse.

2. Construcții pentru care a fost emis aviz de securitate la incendiu pentru a. Construcţii existente, la care se execută lucrăride modificare şi/sau schimbare a destinaţiei pentrucare nu se emit autorizaţii de construire,  și:

a) nu au fost puse în funcțiune

b) au fost puse în funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu și nu au survenit modificări ale reglementărilor tehnice, după momentul punerii în funcțiune

a) cerere-tip;

b) avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;

c) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

d) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

e) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

f) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

g) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

h) opis cu documentele depuse.

3.Construcţii şi amenajări, înscopul intrării în legalitate,cu autorizaţie de construire emisă potrivit legii, care au fost puse înfuncţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu:

a) pentru care nu s-a emis aviz desecuritate la incendiu;

b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu.

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

d) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

e) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

f) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

g) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

h) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

i) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

j) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

k) opis cu documentele depuse.

4. Construcţii şi amenajări, în scopul intrării în legalitate, pentru care nu au fost emise, potrivit legii, autorizaţii de construire, care au fost puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu:

a) pentru care nu s-a emis aviz de securitate la incendiu;

b) a fost emis aviz de securitate la incendiu, dar au survenit modificări ale reglementărilor tehnice de la momentul punerii în funcţiune şi până la momentul solicitării autorizaţiei de securitate la incendiu.

a) cerere-tip;

b) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

c) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

d) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

e) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

f) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

g) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

h) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

i) opis cu documentele depuse.

5. Construcții și amenajări existente la care solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentațiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizațiilor (dacă lucrările de conformare necesită autorizație de construire)

a) cerere-tip;

b) autorizaţia de construire;

c) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

d) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

e) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", din documentaţia tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

f) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

g) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

h) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

i) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

j) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

k) opis cu documentele depuse.

6. Construcții și amenajări existente la care solicitanții nu pot prezenta, din motive obiective, cum sunt pierderea, distrugerea, furtul, documentațiile care au stat la baza emiterii avizelor sau autorizațiilor (dacă lucrările de conformare nu necesită autorizație de construire)

a) cerere-tip;

b) copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate dacă apar modificări faţă de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obţinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;

c) *1) planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;

*1) Cuprinzând amplasamentul construcţiilor şi amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, cu menţionarea distanţelor faţă de vecinătăţi pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcţiunea, riscul de incendiu şi nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum şi faţă de căile de acces la drumurile publice, menţionându-se denumirea şi lăţimea lor.

c) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pentru arhitectură, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu şi instalaţii cu rol în asigurarea cerinţei "securitate la incendiu", şi, după caz, detalii de execuţie, cuprinzând situaţia propusă;

h) relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează, după caz, modificările propuse;

i) dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calităţii lucrărilor, proces-verbal pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu";

j) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinţa fundamentală "securitate la incendiu", construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. şi detalii de execuţie;

k) lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performanţe de comportare la foc;

l) opis cu documentele depuse.

         

C. Documentaţiile tehnice pentru solicitarea şi obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, se elaborează de către proiectanţi, persoane fizice sau persoane juridice, autorizaţi, cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii,  în condiţiile legii Nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane;

        b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora;

         c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

D. Listele persoanelor fizice/juridice care sunt autorizate să execute lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor - www.igsu.ro

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top