Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor

Atribuţiile Serviciului de prevenire a incendiilor:

 1. coordonează, planifică, organizează, pregătesc şi desfăşoară activităţi de prevenire la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici cu risc din judeţul Timiş;
 2. participă la identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ;
 3. verifică modul de organizare a activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor de incendii pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 4. verifică aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;
 5. propune, în condiţiile legii, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor care pun în pericol viaţa utilizatorilor, bunurilor materiale sau mediului;
 6. întocmeşte, păstrează şi actualizează evidenţele nominale în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 7. întocmeşte, păstrează şi actualizează evidenţele statistice în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 8. execută activităţi de stabilire şi constatare a contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de aplicare a sancţiunilor;
 9. planifică, pregăteşte şi execută activităţi cu caracter preventiv, împreună cu celelalte componente ale inspecţiei de prevenire şi instituţii specializate pe diverse domenii de activităţi în scopul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 10. colaborează cu administraţiile publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici în vederea respectării legislaţiei specifice de apărare împotriva incendiilor;
 11. desfăşoară activităţi cu caracter instructiv-educativ privind prevenirea şi stingerea incendiilor, pe timpul controalelor şi acţiunilor întreprinse;
 12. acordă asistenţă tehnică de specialitate, în condiţiile legii, cetăţenilor, administraţiilor locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici;
 13. soluţionează potrivit prevederilor legilor şi ordinelor în vigoare, cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice referitoare la activitatea de apărare împotriva incendiilor;
 14. întocmeşte şi înaintează pe cale ierarhică situaţiile deosebite şi concluziile desprinse pe timpul controalelor şi acţiunilor de prevenire desfăşurate.

 

Atribuţiile Serviciului de protecţie civilă:

 1. participă la identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale li tehnologice de pe teritoriul judeţului Timiş;
 2. culege, prelucrează, stochează, studiază şi analizează datele şi informaţiile referitoare la protecţia civilă;
 3. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, furnizează informaţii şi participă la pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 4. verifică organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;
 5. planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate a cetăţenilor şi bunurilor;
 6. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 7. participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă;
 8. propune emiterea de avize şi autorizaţii, în condiţiile legii, pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Propune avizarea traseelor pentru transportul deşeurilor periculoase;
 9. execută, la ordin, în cooperare cu celelalte compartimente din structura Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
 10. controlează şi îndrumă serviciile publice şi private de urgenţă;
 11. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 12. participă la stabilirea concepţiei de intervenţie şi la elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 14. participă la cercetarea condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 15. controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 16. inspectează periodic adăposturile publice de protecţie civilă prin personalul de specialitate;
 17. constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 18. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 19. organizează acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 20. asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
 21. îndeplineşte alte sarcini şi dispoziţii stabilite de comanda inspectoratului.


Implementarea legislaţiei privind prevenirea accidentelor majore:

Prin sistemul comun de inspecţii cu secretariatul de risc şi GNM verifică la operatorii cu risc de producere a accidentelor majore datorate substanţelor periculoase:

 1. existenţa notificării şi informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă;
 2. raportul de securitate pentru prevenirea riscurilor de accidente majore;
 3. avizează planul de urgenţă internă pentru prevenirea accidentelor majore în incinta operatorului economic;
 4. elaborează planul de urgenţă externă care cuprinde măsurile ce trebuie luate în afara obiectivului şi îl supune aprobării după obţinerea avizelor din partea autorităţilor locale cu competenţe în domeniu;
 5. urmăreşte: 
  •  organizarea şi conducerea activităţilor de pregătire, prevenire şi protecţie a populaţiei, bunurilor materiale şi a valorilor culturale, în cazul producerii unor accidente majore;
  •  participarea cu forţe şi mijloace la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor, în cazul producerii accidentelor majore;
  •  luarea măsurilor de intervenţie şi remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activităţii;
  •  verificarea şi colectarea, prin inspecţie, a informaţiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului major;
  •  îmbunătăţirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activităţii;
 6. propune interzicerea utilizării sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unităţi de stocare ori a oricărei părţi din acestea, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz;Compartimentul Pregătirea populaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

 1. întocmeşte documentele de planificare a pregătirii pentru situaţii de urgenţă în care se vor prevede resursele materiale şi financiare necesare, precum şi cine le asigură;
 2. coordonează, îndrumă , controlează şi evaluează activitatea de pregătire pentru situaţii de urgenţă a populaţiei şi salariaţilor, serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi;
 3. propune Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă planificarea participării la pregătire a personalului cu funcţii de conducere pe linia situaţiilor de urgenţă, precum şi a personalului de specialitate;
 4. panifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară exerciţii şi aplicaţii de cooperare pe tipuri de dezastre, la care vor participa potrivit specificului acestora, serviciile de urgenţă voluntare şi private, forţele de protecţie şi sprijin şi populaţia;
 5. participă la exerciţii de cooperare interjudeţene, regionale şi cele cu caracter internaţional, aprobate de Guvern, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative;
 6. planifică, organizează, pregăteşte şi desfăşoară convocări de pregătire de specialitate cu şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cu personalul de specialitate de la instituţii publice şi operatori economici;
 7. coordonează, controlează, sprijină şi evaluează activităţile de prevenire desfăşurate de serviciile voluntare, publice şi private, potrivit metodologiei aprobate de către prefect;
 8. întocmeşte, studiază şi păstrează evidenţele nominale şi statistice ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi;
 9. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat, pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 10. realizează materiale informativ-educative pentru cunoaşterea riscurilor, precum şi a activităţilor ce se execută pe timpul exerciţiilor şi aplicaţiilor de specialitate;
 11. organizează şi desfăşoară concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă şi cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top